Bir kurumun yıldız yeteneklerini değişim öncülerine nasıl dönüştürebiliriz?

TEB Fikirbazlar, 21. yüzyıl iş dünyasının artan rekabet, karmaşıklık ve belirsizlik ortamında, kurumların öğrenen organizasyon yaklaşımları ve insan odaklı inovasyon yöntemleriyle uygulanabilir stratejiler, yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmeleri gerekliliği ihtiyacından doğdu. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurumun çeşitli birimlerinden farklı uzmanlıklara ve deneyimlere sahip katılımcıların değişim öncüsü yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen ve yaparak ve prototipleyerek öğrenmeyi merkeze alan disiplinlerarası bir öğrenme yolculuğu tasarlandı.

Proje Ekibi
Ayşesu Çelik, Kerem Alper, Mehmet Yalçın Aydın, Mert Çetinkaya

Proje Yöneticisi
Mert Çetinkaya

Komünite
Mina Yancı (Görsel Tasarım)

TEB Fikirbazlar sürecinde kurumun değerlendirmesiyle seçilen yıldız yetenekler, tasarım odaklı düşünme, yalın iş geliştirme, takım girişimciliği ve yeni nesil liderlik yaklaşımlarının kesiştiği 6 aylık bir deneyimsel öğrenme yolculuğuna çıktılar. ATÖLYE tarafından tasarlanan ve kolaylaştırılan bu yolculukta, katılımcılar takımlar oluşturarak belirli stratejik ve organizasyonel konulara yönelik yeni projeler geliştirdiler ve TEB üst yönetiminden birebir mentorluk aldılar. Takımlar, 6 aylık çalışmaların sonucunda ortaya çıkardıkları projelerini de yine TEB üst yönetiminden oluşan bir jüriye sundular. Final jürisinde sunulan 8 projeden 5’inin hayata geçirilmek üzere detaylı çalışılmasına karar verildi.

Kurum içerisinde TEB’in farklı departman ve birimlerden seçilen 24 genç fikirbaz ve sürece mentorluk desteği sağlayacak 8 genel müdür yardımcısı usta fikirbaz sürecin birinci modülünde 2 günlük bir workshop için bir araya geldiler. Birinci modülde süreç içerisinde 8 usta fikirbazın mentorluk yapacağı proje konuları ve bu projelerde çalışacak takımlar belirlendi. Workshop’ta katılımcılar öncelikle bankacılık ve finans sektörünü etkileyen Türkiye’deki ve dünyadaki önemli teknolojik, sosyal ve ekonomik trendler üzerine ortaklaşarak, proje konularıyla ilgili stratejik bakış açılarını derinleştirdiler.

Takımlar birinci modül ile beraber tasarım odaklı düşünme yöntemine giriş yaptılar ve proje konularıyla ilgili öğrenimlerini derinleştirmek amacıyla yöntemin birinci adımı olan “keşfet” adımının araçlarını öğrendiler. İlk modülden sonra takımlar “keşfet” adımı çerçevesinde tasarım sorularının odağındaki kullanıcı ve paydaşlarla mülakat ve gözlem çalışmalarını gerçekleştirdikleri saha araştırmalarını tamamladılar.

İkinci modüldeki workshop’ta takımlar saha araştırmalarından getirdikleri öğrenimleri sentezleyerek proje fikirlerini farklı çözümlerle zenginleştirdiler ve fikirlerini kullanıcı odaklı içgörülerle temellendirdiler. Çalışmanın devamında ortaya çıkardıkları çözümlerinin arkasındaki önemli varsayımlarını sahada kullanıcılarla test etmek üzere ilk prototiplerini ve test planlarını geliştirdiler. Çalışma sonrasında tekrardan sahaya çıkan takımlar proje fikirlerinin ilk düşük çözünürlüklü prototiplerini kullanıcı ve paydaşlarla test ettiler.

Takımlar üçüncü ve dördüncü modüllerde, sahada test çalışmalarından öğrendikleriyle prototipleri üzerine iterasyonlar gerçekleştirerek çözümlerini kullanıcılardan ve paydaşlardan edindikleri öğrenimleri doğrultusunda şekillendirdiler. Bu süreçte ATÖLYE komünitesinden farklı uzmanlıklara sahip bireyler takımlara arayüz tasarımdan 21. Yüzyıl insan kaynakları uygulamaları tasarımına kadar çeşitli konularda destek sağladılar.

Beşinci ve altıncı modüllerde takımlar ortaya çıkardıkları projelerin kurum içinde etkin iletişimini sağlamak için projelerinin hikâyelerini nasıl kurgulamarı gerektiği üzerine çalıştılar. Projelerini final jürisinde etkin bir şekilde sunmak için hikaye anlatıcılığı ve “pitching” eğitimleri aldılar. Ayrıca bu noktada görsel hikaye anlatıcılığı ve tasarım desteği de ATÖLYE tarafından takımlara sağlandı.

Süreç sonunda takımların farklı stratejik ve organizasyonel konularda yeni ürün ve hizmet sistemleri, insan kaynakları modelleri, pazarlama uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan projeleri TEB üst yönetiminin yer aldığı jüriye sunuldu. Sunulan 8 projeden 5 tanesine hayata geçirilmek üzere fon ve insan kaynağı sağlanmasına karar verildi.

Katılımcılar süreç içerisinde; tasarım odaklı düşünme, yalın iş geliştirme, sistemsel düşünme, hikâye anlatıcılığı gibi yöntemleri öğrenirken; derin dinleme, gözlem, empati, yaratıcı düşünme, hızlı prototipleme, pitching, etkin iş birliği ve iletişim gibi yetkinliklerin gelişimi üzerine çalıştılar.

 

Değişim ve inovasyon kültürünün kurum içi değişim öncülerini güçlendirerek tabandan yayılmasını hedefleyen TEB Fikirbazlar programı, aynı zamanda kurumların 21. yüzyıl dünyasına adapte olabilmesi için gerekli olan disiplinler ve jenerasyonlar arası öğrenme ve departmanlar arası iş birliği kapasitesinin yaratılması için yenilikçi bir model oluşturdu.


Benzer Projeler